Καταστατικό ΕΕΕ

Αίτηση εγγραφής μέλους

 


 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ-ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Προσχέδιο νόμου «Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου»

 

ΝΟΜΟΙ

Ν. 1264/1982. Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

Ν. 1514/1985. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Ν. 1514/85 και τροποποιήσεις αυτού (ΓΓΕΤ)

Ν. 2919/2001. Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις

N. 3205/2003. Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

Ν. 3685/2008. Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Ν. 3653/2008. Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις (υπό αναστολή)

Ν. 3801/2009. Βαθμολογική εξέλιξη και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Ν. 3848/2010. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3899/2010. «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας»

N. 4009/2011. Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

N. 4024/2011. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Ν. 3966/2011. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

N. 4051/2012.Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012 (Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Ινστιτούτων)

N. 4057/2012. Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

N. 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (περιέχει τροπολογία για τη σύναψη συμβάσεων σε ερευνητικά έργα – άρθρο 44)

N. 4076/2012. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις (διαδικασία σύναψης των συμβάσεων έργου στα ερευνητικά προγράμματα, άρθρο 10, παρ. 1)

N. 4093/2012. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016

Ν. 4109/2013. Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (Άρθρο 7 – Ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»)

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις (Άρθρο 65 – Απόσβεση παγίων στοιχείων Α.Ε.Ι. και λοιπών δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 85 / 21-06-2012. Νέα Υπουργεία

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 98 / 10-08-2012

 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση 22331/28-12-2011(ΦΕΚ 673Β’/07-03-2012)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, με θέμα “Τροποποίηση της 570/1994 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 5439/1985 ‘Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της Έρευνας των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας»” (15/06/12)

 

Εφαρμοστικές Εγκύκλιοι

Εφαρμοστικές εγκύκλιοι του Ν. 4024/2011

Eγκύκλιος του ΥΠ.ΟΙΚ., Αρ. Πρωτ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012, με θέμα «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» (σχετ. Ν. 4093/2012)

ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13-2-2013

 

Ερμηνευτικές/ Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι

Ερμηνευτική Εγκύκλιος 20-07-2011, ΥΠΔΒΜΘ, σχετικά με το άρθρο 55 του Ν. 3966/2011

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13-2-2013) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Τροπολογίες

Τροπολογία για την περικοπή του ερευνητικού επιδόματος Ερευνητών και ΕΛΕ

 

Υπηρεσιακά Σημειώματα

Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΓΛΚ με θέμα «Προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετικά με το όριο των πρόσθετων αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π. και των Ερευνητών» (22/01/2013)