Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) επανειλημμένα έχει εκφράσει την άποψή της ότι, για την ανάπτυξη
της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα ορθολογικό και
υλοποιήσιμο πρότυπο οργάνωσης και διακυβέρνησης ενός ενιαίου εθνικού ερευνητικού ιστού που θα
διευκολύνει το σχεδιασμό της εθνικής ερευνητικής στρατηγικής. Η θεσμοθέτηση αυτή θα ενισχύσει την
εφαρμογή διαφανών και αξιοκρατικών μεθόδων κατανομής και διαχείρισης των ερευνητικών
κονδυλίων, με παράλληλη αποτίμηση/αξιολόγηση της χρήσης τους, βασισμένη σε κοινά αποδεκτούς
δείκτες, αποτίμηση η οποία θα αφορά σε όλους τους φορείς/χρήστες (δημόσιους και ιδιωτικούς) και σε
όλα τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

9EEE_EX_542-15-06-2020_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-YPAN