Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει επανειλημμένα επιχειρηματολογήσει σχετικά με το ότι η
απομάκρυνση της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σε πλήρη αναντιστοιχία
με την αποδεδειγμένα επιτυχημένη διεθνή και Ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία και θα οδηγήσει,
αναπόφευκτα, στον κατακερματισμό και βαθμιαία στη διάλυση του ερευνητικού-ακαδημαϊκού ιστού

1EEE_EX_535-14-10-2019_theseis-gia-sn-epitroph-emporiou