Στον πρόσφατα ψηφισμένο Ν.4765/2021: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» τροποποιήθηκε το σύστημα προσλήψεων των φορέων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

EEE_EX_547-24-03-2021_ASEP