Προς: την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: Αίτημα τροπολογιών στο σ/ν «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές
αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την
κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό
πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξη»

EEE_EX_560-07-02-2023_s-n-YPANE-tropologies-1