Παρακαλούμε δείτε τις επισυναπτόμενες  επιστολές της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με τα ακόλουθα θέματα:

Ø  ««ΤΑΛΩΣ»: Από την Ελληνική Μυθολογία στη Σύγχρονη Ελληνική Μυθοπλασία»

Ø  «Αίτημα τροπολογιών στο σ/ν «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξη»

Συναδελφικά,

Για το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 

EEE_EX_559-07-02-2023_TALOS

 

EEE_EX_560-07-02-2023_s-n-YPANE-tropologies