Θέματα/Αποφάσεις

  1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών σε σώμα

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30/11/2017, εκλήθη από την πλειοψηφούσα Μαρία Κωνσταντοπούλου και συνεδρίασε στις 12/12/2017, στις 16:30, σε αίθουσα του ΕΚΕΦΕ «Δ», με σκοπό τη συγκρότησή του σε Σώμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα και τα 9 εκλεγμένα μέλη. Για τη συγκρότηση του ΔΣ δεν υπήρχαν αντιπροτάσεις και, μετά από προφορικές τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη του προεδρείου συγκέντρωσαν το σύνολο των ψήφων των παρόντων.

 

Prakt_Synedr_12-Dec2017