Θέματα/Αποφάσεις:

  1. Ψηφισμένος νόμος «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για συγκεκριμένα άρθρα του νόμου, όπως ψηφίστηκαν.

 

Prakt_Synedr_28-Feb2018