Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου: «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις

EEE_EX-537-15-1-2020_theseis-EEE-sn-EUAAE-kai-ELKE