Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει επανειλημμένα επιχειρηματολογήσει υποστηρίζοντας ότι με την
απομάκρυνση της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε με
την πρόσφατη μεταφορά των Ερευνητικών Κέντρων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

4EEE_EX-537-15-1-2020_theseis-EEE-sn-EUAAE-kai-ELKE